RAS-Arctic Maritime Fishfarm

Hushållningssällskapets logotyp

Projektets har varit att skapa förutsättningar för etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten. Arbetet har bestått av kunskapsuppbyggnad , närverksskapande, identifiering av lämpliga odlings siter, framtagande av business case samt initiala kontakter med såväl framtida finansiärer och säljkanaler. Projektet har resulterat i ett försättningsarbete som Invest i Norrbotten driver.

Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

Människor som står vid en grönsaksodling

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen.

More NP Biz

Hushållningssällskapets logotyp

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter.

Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Hushållningssällskapets logotyp

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.

Lönsam renskötsel

Hushållningssällskapets logotyp

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.

Mötesplats EKO

Ett kollage bestående av ett stort foto med en korg med lök och morötter, samt två små foton av ett får respektive kor

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Ny Mat från Arctic

Hushållningssällskapets logotyp

I projektet har livsmedelsföretag inom Interreg Nords programområde i Norge, Sverige och Finland fått möjlighet till utveckling av sina företag och sin kompetens genom seminarier på hemmaplan, gemensamma möten, studiebesök över gränserna samt gemensamma studiebesök i Europa. Fokus har varit utveckling av nya produkter och marknader. Utbyten mellan företagen har varit en central del av projektet.