Om Nära Mat

Nära mat är Norrbottens livsmedelsstrategi. Den presenterar en gemensam vision och målbild för vad länets aktörer tillsammans ska verka för i Norrbotten. 

Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten står gemensamt bakom Norrbottens livsmedelsstrategi.

Norrbottens livsmedelsstrategi står i samklang med den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Vision

Visionen är Mer norrbottnisk mat på tallrikarna! och vi når visionen med gemensamma krafter och ökad samverkan.

Strategiska mål

Målen är en ökad produktion av norrbottnisk mat och ett ökat produktionsvärde, höjd livsmedelsberedskap, ökad konsumtion av norrbottnisk mat, att produktionen av norrbottnisk mat har en större del i samhällets utveckling och planering samt att norrbottnisk mat bidrar till en hållbar utveckling.

Målgrupp

Norrbottens livsmedelsstrategi vänder sig framför allt till livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, forsknings- och utbildningsinstanser, offentlig sektor, finansiärer, landsbygdsorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Organisation och finansiering

Samordningsuppdraget för Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen i Norrbotten. Arbetet sker i samarbete med Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten.

I styrgruppen ingår Erika Falk, Region Norrbotten, Johanna Wallsten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Ann-Christin Aspvik, Norrbottens Kommuner, Petter Antti, Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten, samt Josefin Lundberg, LRF Norrbotten.

Samordning och revidering av Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, LRF Norrbotten och Norrbottens kommuner. Delar av strategiarbetet har finansierats av Landsbygdsprogrammet.

Tillväxtverket samordnar regionala aktörer

Jordbruksverkets arbete med livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin ska leda till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Här hittar du Jordbruksverkets arbete och regeringsuppdrag inom livsmedelsstrategin.

Äggproduktion