Kunskapsunderlag: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030

På denna sida presenteras kunskapssammanställningar samt input som inkommit under revideringsprocessen av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi. Revideringen genomfördes under 2020-2021. Underlaget kan komma att kompletteras under våren 2022.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Viktiga ställningstaganden för ökad matproduktion i Norrbotten

Norrbottniskt landskap med en gård intill en fjärd

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Karta över Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

En person häller kokkaffe i en kåsa

Livsmedelsberedskap för tryggad tillgång på mat och vatten

Livsmedelsförsörjning är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. Det civila försvaret handlar om samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser eller ett väpnat angrepp. Livsmedelssektorn definieras som samhällsviktig verksamhet. Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Äggproduktion

Handlingskraft - handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025

I samband med totalförsvarsbeslutet i december 2020 fick Försvarsmakten och MSB i uppdrag av regeringen att i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter fortsätta arbetet med att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Uppdraget har nu redovisats till regeringen i form av rapporten.

en blå fiskebåt drar upp en trålkasse med siklöja

Strategi för framtidens fiske och vattenbruk

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har överlämnat en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlings­planer för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresse­­organisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten.

Händer som plockar grönsaker på en tallrik från en grönsaksdisk.

Generationsmålet och svenska miljöpolitiken

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." – Riksdagens definition av miljömålet.

Små kultingar ligger hos suggan

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.