Sveriges livsmedelsberedskap är en växande fråga

Att landets livsmedelsberedskap är svag börjar vara allmänt känt. I de norra delarna av landet är försörjningsförmågan av livsmedel dessutom ännu sämre. Den primära målsättningen är att vi som nation skall kunna att försörja vår befolkning i minst tre månader utan hjälp från andra, något vi i dagsläget inte klarar. Men arbetet för att säkerställa allas vår säkerhet i händelse av kris eller krig utvecklas löpande och vi är många som ser fram emot det fortsatta arbetet.

År 2015 kom ett nytt försvarspolitiskt beslut om att Sveriges totalförsvarsplaneringen skulle återupptas, detta på grund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Totalförsvaret är den sammanlagda försvarsförmågan hos det civila och militära försvaret. Som högsta civila totalförsvarsmyndighet i sina respektive län har länsstyrelserna en viktig roll i
återuppbyggnaden av totalförsvaret. I arbetet ingår att verka för en robust och hållbar livsmedelsförsörjning. Sedan 2015 har delar av planering börjat komma på plats, men mycket av arbetet kvarstår både i det militära och det civila försvaret.

Bland målen för det civila försvaret ingår att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Under 2020 utökades dessa mål, bland annat med att det ska finnas förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning. Det togs också ett viktigt beslut om att verksamheter i livsmedelskedjan ska definieras som samhällsviktiga verksamheter, något som är av stor betydelse för det fortsatta arbetet. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur livsmedelsförsörjningen skall utvecklas inom ramen för det civila försvaret.

— Vi är nog ganska oförberedda, konstaterade Norrbottens Landshövding Lotta Finstorp i en paneldebatt som sändes live på Öjeby lantbruksmässa i augusti 2021. 

Norrbottens, vårt nordligaste län som också angränsar både till Finland och Norge, är militärstrategiskt utpekat i händelse av kris eller krig. I den senaste strukturutredningen för det civila försvaret föreslås därför Länsstyrelsen i Norrbotten få ett utökat uppdrag som består av att samordna totalförsvarsarbetet i de fyra nordligaste länen. Redan nu
finns ett väl utvecklat samarbete mellan länsstyrelserna i norr och Norra militärregionen. Där finns också försörjningsfrågor, det vill säga försörjning av varor
och tjänster, på agendan. Vi måste kunna trygga att mat, vatten och drivmedel
finns att tillgå även vid samhällsstörningar. Inom livsmedelssektorn är det ett
grundläggande arbete som kräver goda förutsättningar genom hela livsmedelskedjan, från primärproduktionen till slutkonsument. Norrbottens Landshövding konstaterar i paneldebatten vid Öjeby lantbruksmässa att vi måste bygga strategier från företagsnivå och vidare hela vägen upp, utreda vad som måste göras och göra en ansvarsfördelning.

I beredskapsarbetet ingår att synliggöra olika typer av risker i de risk- och sårbarhetsanalyser som görs av länsstyrelserna och kommunerna på regional respektive lokal nivå. Bristen på matproduktion kan vara ett exempel på en sårbarhet, men också digitala hotbilder, logistikutmaningar eller pandemier. Klimatförändringarna utgör även de en stor risk för vår försörjningsförmåga av livsmedel. Extrem och växlande väderlek kan innebära både för mycket och för lite vatten eller ökad smittspridning både hos grödor och i djurbesättningar, men också orsaka stora skador på egendom. Vi är många som minns takrasen under snömassorna vintern 2017/2018. Att vara förberedd på olika typer av risker berör väldigt många – såväl företagare,
privatpersoner som offentliga aktörer. Det finns därför många synergieffekter att hämta genom att samordna klimatanpassningsarbetet och utvecklingen av livsmedelsberedskapen, och låta försörjningsfrågorna stå i centrum.

I arbetet med att revidera Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, har beredskapsarbetet synliggjorts under våren 2021. Dels genom den digitala konferens
som sändes 2 februari där deltagarna fick ta del av både svenska exempel på pågående arbete, men fick också en inblick i hur man jobbar med livsmedelsberedskap i Finland. I juni arrangerade Länsstyrelsen i Norrbotten dessutom, tillsammans med Livsmedelsverket, ett digitalt möte med många av länets offentliga aktörer där
deltagarna bland annat delade med sig av pågående utvecklingsarbeten inom
livsmedelssektorn. Inom kort kommer också en reviderad regional livsmedelsstrategi att presenteras, där en hög livsmedelsberedskap presenteras som ett tydligt strategiskt mål i det fortsatta arbetet. Vi är nu många som börjar dra åt samma håll vilket är en bra grund för att tillsammans vända utvecklingen.

Så – håll i och håll ut!

Text: Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi
Foto: Länsstyrelsen/Nära mat

Artikeln skrevs för Norrbruk, enheten landsbygd på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs fler artiklar i Norrbruk!