Samhällsplanering: Planeringsunderlag för brukningsvärd jordbruksmark i Norrbotten

Kommunerna har ett stort ansvar för hur nyttjandet och förvaltandet av jordbruksmarken ser ut. Översiktsplanen är kommunens verktyg för hur mark och vatten skall användas långsiktigt och hur bebyggelse och infrastruktur skall utvecklas i den fysiska planeringen. Målet med en översiktsplan kan vara att den både skall fungera som kommunens vision om mark- och vattenanvändningen, ett handlingsprogram och vara ett styrdokument vid beslut som rör planering, bygglov och resurshushållning.
Detta är ett planeringsunderlag och ett kunskapsunderlag innehållande utredning av viktiga definitioner, aktuella lagar, statistik över marktillgång men också aktuella mål som rör jordbruksmarken i länet. Här finns grundläggande kunskap om olika typer av mark och faktorer som påverkar livsmedelsproduktionen i Norrbottens län. Man skall med hjälp av det tabellverktyg och kartmaterial som medföljer kunna värdesätta och få stöd vid handläggning av frågor som berör olika typer av jordbruksmark. Skriften skall även fungera som ett stöd och en handledning vid upprättande av översiktsplaner.

Publicerad av: Länsstyrelsen i Norrbotten (2019). Skriften har tillgänglighetsanpassats 2023 och nypublicerats därefter. 

Författare: Hulda Wirsén och Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet

Finansiering: Miljömålsmedel, Naturvårdsverket