Fiske och vattenbruk har förutsättningar i norr

Fisket har alltid varit en viktig försörjningskälla i Norrbotten. Det mest ekonomiska fisket idag är trålfisket efter siklöja. Produkten Kalix Löjrom tilldelades utmärkelsen skyddad ursprungsmärkning (SUB) av EU-kommissionen 2010. 

Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten (2021)

Enligt Havs- och vattenmyndigheten fanns det 114 fartyg i Norrbotten som var registrerade för yrkesmässigt fiske den 31 december 2019. Då var 101 av dessa mindre än 12 meter och totalt motsvarar antalet fartyg och maskinstyrka mellan 3–8 procent av Sveriges fiskeflotta. Norrbotten har även ett småskaligt yrkesfiske i inlandets sötvatten och det finns dessutom fiskodlingar för matfisk. Fritidsfisket är också av betydelse. Huvuddelen av fritidsfisket i Norrbotten är inlandsfiske i sjöar och vattendrag. Fisket är också basen för en omfattande förädlingsindustri. Det finns ett 50-tal anläggningar i Norrbotten som är EU-godkända för att hantera fisk och fisk-produkter. Vid en genomgång av företagen i ”allabolag” framkommer det att det finns 76 företag i Norrbotten inom fiske, fiskodling och fiskförädling. De omsätter närmare 300 miljoner kronor och sysselsätter 150 personer (Jonasson, 2020).

Fiske och vattenbruk är av stor betydelse för människor över hela världen. Fisk och vattenlevande organismer är därför inte bara viktiga delar av ekosystemet, utan även som källor för mat som ekonomisk försörjning och rekreation (Jordbruksverket och HAV, 2021). Yrkesfiske är betydelsefullt både för livsmedelsförsörjningen och för sysselsättning. Det svenska fisket skapar många andra samhällsnyttor som möjligheten att bo på landsbygden och i kustsamhällen, attraktionskraft för turism och rekreation, bevarande av kulturmiljöer och tradition, miljöövervakning samt sociala värden. Det finns goda möjligheter att öka konkurrenskraften och lönsamheten inom yrkesfisket (Jordbruksverket och HAV, 2021).

Att öka andelen odlad fisk och då framför allt i storskaliga landbaserade fiskodlingar studeras i hela västvärlden, även här i länet (Jonasson, 2020). Odlad fisk ses av många som en möjlig affärs- och miljömässig utveckling av svensk matproduktion.
Utvecklingen och föryngringen hos yrkesfiskarna i Norrbotten ser något bättre ut än i andra län längs ostkusten. För att säkerställa en fortsatt föryngring och utveckling av fiskenäringen krävs en aktiv samverkan mellan näringen, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten. Dessutom behövs samverkan med nationella myndigheter och aktörer (Jonasson, 2020).

Lästips: Fiskerinäringen vid Norrbottens kusten – en lägesbeskrivning

Referenser:

Jordbruksverket och HAV (2021). Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026 – friska ekosystem och hållbart nyttjande. Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

Jonsson L. (2020). Livsmedelsproduktion i Norrbottens län 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat. Ansvarig utgivare: Nära Mat Norrbottens livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Norrbotten