”Ett hållbart Norrbotten gör världen bättre”

I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten år 2030 ”Norrbotten 2030 – Sveriges mest välkomnande län” (RUS) presenteras en vision om ett välkomnande och nytänkande län (Region Norrbotten, 2019). Ett attraktivt Norrbotten som attraherar många människor från hela världen, framför allt unga som vill skapa sin framtid i Norrbotten. Men också en vision om att entreprenörer, företag och internationellt kapital samlas i Norrbotten och med nya företag som blomstrar. Man synliggör tydligt att vi gemensamt alltid skall ha hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald i fokus.

Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten (2021)

De fyra gemensamma och övergripande målen i RUS är att Norrbotten ska:

  • Vara välkomnande, hållbart och attraktivt
  • Skapa hållbar tillgänglighet
  • Ha en väl fungerande kompetensförsörjning
  • Vara innovativt och konkurrenskraftigt.

Att ställa om energiförsörjningen inom industrin, som ingår i effektmålen, har resulterat i miljardinvesteringar inom stålindustrin som genomförs i länet inom kort. Man spår att antalet invånare i länet bör öka med 100 000 personer för att tillgodose det nya arbetskraftsbehovet. Det kommer kräva stora insatser även för övriga samhället. Ett kraftigt ökat behov av exempelvis bostäder, samhällsservice, infrastruktur (digital och fysisk), behov av fritidsaktiviteter, kulturupplevelser, attraktiva livsmiljöer, mötesplatser men också tillgång till god och hälsosam mat. Mat, matkultur och måltidsupplevelser är en viktig pusselbit i ett gott liv. Produktionen av mat i länet måste därför öka kraftigt för att möta nya och utökade behov. Norrbotten har unika möjligheter att attrahera både bofasta invånare och besökare med råvaror i världsklass och smakfulla måltider från det öppna och varierande landskapet som är resultatet av ett aktivt brukande. Riktade insatser för länets livsmedelsförsörjning och norrbottniska matupplevelser är därför nödvändig för en hållbar samhällsutveckling i Norrbottens län.

God, jämlik och jämställd folkhälsa är ytterligare ett effektmål som vi enligt RUS skall jobba för att uppnå genom insatser för en god folkhälsa. Mat och motion lyfts som nyckelfrågor i arbetet och är därmed också kärnfrågeställningar i Norrbottens folkhälsostrategi som sjösattes år 2018. Region Norrbotten och Nära Mat har sedan 2019 genomfört gemensamma åtgärder för en mer hållbar kost och bättre folkhälsa i länet.

”Ett hållbart Norrbotten gör världen bättre”

Citatet finns i den regionala utvecklingsstrategin för att synliggöra vikten av ett regionalt hållbarhetsarbete.

Svenska miljömålen

De svenska miljömålen består av ett övergripande mål, generationsmålet, men även 16 miljökvalitetsmål och etappmål. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av det globala hållbarhetsarbetet. Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, jobbar aktivt för flera av dessa miljömål och för att stärka upp det miljömässiga arbetet i livsmedelssystemet genom sitt regionala åtgärdsprogram. I visionen framgår tydligt att vi skall minska importen av livsmedel som orsakar ökad miljöbelastning globalt. Målsättningen är också att produktionen skall vara mycket effektiv så att miljöavtrycket för produktionen blir så lågt som möjligt. Åtgärder för detta kan konkretiseras genom exempelvis Greppa Näringens rådgivning. Andra åtgärder som är viktiga är att jobba med ökad kunskap om livsmedelsproduktion, vårt livsmedelssystem och cirkulära kretslopp. Ökad kunskap ger både konsumenter och producenter viktiga insikter om hur man kan göra mer hållbara val. I arbetet krävs en kontinuerlig dialog mellan samordnare för det regionala miljömålsarbetet och för livsmedelsstrategin, Nära Mat.

Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” – Riksdagens definition av miljömålet.

Genom att öka produktionen och konsumtionen av de livsmedel som kan produceras i länet, minskar vi importen av livsmedel från andra platser. Transporterna av mat skulle då minska och norrbottnisk livsmedelsproduktion har dessutom i hög grad ett lägre miljöavtryck än de importerade alternativ som erbjuds i handeln (Öberg, 2017). Genom att handla rätt: norrbottniskt, svenskt och miljömärkt vid import verkar man som konsument i positiv riktning för flera av våra svenska miljömål. Konsumentinriktad information är därmed en viktig åtgärd.

Ytterligare miljömål där tydliga kopplingar finns:
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• Hav i balans
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt och djurliv
• Levande sjöar och vattendrag
• Storslagen fjällmiljö

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i september 2015. Då formulerades 17 globala mål och 169 delmål. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen skall se ut år 2030. De globala målen är en handlingsplan för vad världens alla länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. I Agenda 2030 framförs tydligt att arbetet måste ske med alla tre dimensionerna i beaktande (miljömässig-, social-, ekonomisk hållbarhet), dvs arbete med enskilda hållbarhetsmål kan inte uppnå en hållbar utveckling. Livsmedelssystemet är en central del i arbetet med att uppnå de globala målen då tillgången till mat, vatten och grundläggande resurser för produktion av mat varierar kraftigt över världen. (Globala målen, 2021)

Nära Mat:s vision, prioriterade arbetsområden och åtgärdsprogram innebär i praktiken att vi i Norrbotten och Sverige tar ett större ansvar för vår konsumtion av mat och vatten, genom att öka vår försörjningsförmåga med de hjälp av resurser som vi har i vårt län. Nära Mat har därmed tydliga kopplingar till arbetet med flertalet av de globala målen, exempelvis mål 2 ”Ingen hunger” och mål 12 ”Hållbar produktion och konsumtion”.

Referenser: 

Globala målen (2021), www.globalamalen.se
(2021-09-10)

Region Norrbotten (2019). Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. http://www.norrbotten.se/rus (2021-09-10)

Öberg E. (2017). Nära Mat – klimatavtryck från norrbottnisk
livsmedelsproduktion. Ansvarig utgivare: Nära Mat Norrbottens
livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Norrbotten. Rapport 2017:8