Kunskap om hållbara livsmedelssystem

En man rensar fisk när två barn tittar på

Att verka för ökad kunskap om hållbara livsmedelssystem och folkhälsa är ett långsiktigt arbete för ett hållbart samhällsbyggande. Barn och unga är en viktig målgrupp i detta arbete, men många intresserar sig för området. Text: Gunnar Jonsson, Länsstyrelsen och LTU & Hulda Wirsén, Länsstyrelsen (2021) Det är många olika aktörer som är inblandade i, och […]

Kompetensutveckling företagsledning – en sammanställning

Mikael Hugosson promenerar utanför grisstallarna

Nedan följer en sammanställning om kompensationsutveckling inom livsmedelssektorn med lite extra fokus på företagsledning som ska användas vid revideringen av Norrbottens livsmedelsstrategi. Målsättningen med sammanställningen är att synliggöra och sammanställa vilken kompetens som företagarna behöver för att driva långsiktigt hållbara företag där både ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet beaktas. Text sammanställd av: Elin Carlsson, Agronomstudent […]

Norrbottnisk mat från jordbruk och trädgårdsodling

En bonde går genom ladugård med kor

Mjölken är den viktigaste jordbruksprodukten i Norrbotten. Men djurhållningen är en stark motor där gris, lamm, äggproduktion och nötköttsproduktion finns. Trädgårdsodlingen består både av bär- och grönsaksodling i fält och i växthus. Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten (2021) Mjölk- och nötköttsproduktionen Produktionsvärdet för mjölkproduktionen ligger på 170 miljoner. År 2019 fanns det 66 mjölkbesättningar […]

Livsmedelsproduktion i Norrbotten år 2020

händer som plockar med potatis

Livsmedelskedjans aktörer består främst av mikro-,  små och medelstora företag. I en rapport framtagen av Nära Mat redogörs statistik för länets livsmedelsproduktion. I Norrbottens län arbetar 3,4 procent av de förvärvsarbetande inom de gröna näringarna jämfört med riksgenomsnittet på 2,0. Antalet som i länet arbetar i värdekedjan från jord till bord är mellan 6 000 […]

Folkhälsoarbetet i Norrbotten

Broschyrer från Livsmedelsverket och Nära mat

Folkhälsa är hälsan på befolkningsnivå medan begreppet hälsa avser individens hälsa. Hälsa definieras av WHO och tillika svenska Socialstyrelsen som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada. En god folkhälsa är inte bara god utan också jämnt fördelad i befolkningen. Text: Malin Sand, Leg dietist, Region […]

Viltkött och skogens bär

Någon spritsar sås på kött som ligger i pitabröd

Viltkött är en viktig livsmedelsresurs för Norrbottens befolkning. År 2014 stod jakten för motsvarande ca 1 680 ton viltkött vilket är i samma volym som produktionen av gris- eller nötkött i länet (Öberg, 2017). Viltkött konsumeras i första hand inom jaktlaget, men bidrar på det sättet i stor utsträckning till invånarnas livsmedelsförsörjning. Antalet storvilt som får […]

Norrbottens samiska näringar är viktiga för Sverige och Sápmi

En ren i vinterlandskap

Renskötsel beskrivs som den vanligaste och största näringen i den svenska delen av den samiska regionen Sápmi. Av de totalt 4 600 renskötare i Sverige så är 85 procent verksamma i Norrbottens län och enligt Sametinget finns i Norrbotten ca 150 000 av landets totalt 250 000 renar (Jordbruksverket, 2021). Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i […]

Fiske och vattenbruk har förutsättningar i norr

En människas hand håller i en öring under vattnet

Fisket har alltid varit en viktig försörjningskälla i Norrbotten. Det mest ekonomiska fisket idag är trålfisket efter siklöja. Produkten Kalix Löjrom tilldelades utmärkelsen skyddad ursprungsmärkning (SUB) av EU-kommissionen 2010.  Text: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten (2021) Enligt Havs- och vattenmyndigheten fanns det 114 fartyg i Norrbotten som var registrerade för yrkesmässigt fiske den 31 december […]

Omvärld, konsumtionsmönster och trender

Serveringsfat med glas fyllda med grön smoothie

Världen och samhället är i ständig förändring. Norrbottens och Sveriges framtid påverkas i stor utsträckning av hur världen utvecklas under de närmaste decennierna. Både teknisk- och politisk utveckling har betydelse, vilket lyfts i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS (Region Norrbotten, 2019). Fem stora megatrender synliggörs i RUS: Klimat- och miljöutmaningar som har koppling till våra konsumtions- […]

Naturgeografi, klimatförändringar och klimatanpassning

lastmaskin kör i plansilo

Norrbottens län är stort, hela 25 procent av Sveriges yta, och sträcker sig hela vägen från östkustens bräckta vatten via bördiga älvdalar, djupa skogar och upp över mjuka vidsträckta fjälltoppar längs landsgränsen i väst. Norra polcirkeln, som korsar landskapet, synliggör det nordliga läget vilket nationellt och globalt sett också ger särskilda naturgeografiska förutsättningar för att […]

”Ett hållbart Norrbotten gör världen bättre”

människor skördar broccolli i fält

I den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten år 2030 ”Norrbotten 2030 – Sveriges mest välkomnande län” (RUS) presenteras en vision om ett välkomnande och nytänkande län (Region Norrbotten, 2019). Ett attraktivt Norrbotten som attraherar många människor från hela världen, framför allt unga som vill skapa sin framtid i Norrbotten. Men också en vision om att entreprenörer, […]

Sammanfattning av input från åhörare vid workshop

Halvbild på Per Nordgren

Under 2020 och 2021 har Samordnaren för Nära Mat, tillsammans med styrgruppen, ansvarat för en revideringsprocess av den regionala strategin. Processen har bestått i ett antal möten och dialog med aktörer i livsmedelsbranschen i Norrbottens län. Fyra större konferenser har genomförts digitalt mellan den 10 november 2020 och 4 maj 2021 med 70–90 deltagare per […]