3. Du värnar biologisk mångfald

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.
En kvinna står i en kohage och klappar korna

Du värnar biologisk mångfald

I Norrbotten består 75 procent av odlingsarealen av vall som går till foder. Eftersom vi har ett kallt och nordligt klimat är det svårare att odla alternativa grödor och vegetabilier. Därför är nötkreaturen extra viktiga för att hålla odlingslandskapet öppet i den här delen av landet. Djuren bidrar också till vår näringsförsörjning genom att omvandla gräs till protein, i form av mjölk och kött.

Men sedan 1990 har vi tappat 23 procent av jordbruksmarken i Norrbotten. Det handlar om närmare 10 000 hektar mark som växer igen vilket för med sig en minskad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Samtidigt har antalet nötkreatur i Norrbotten minskat med 41 procent. Med färre antal djur ökar igenväxningen snabbare.

Igenvuxna ytor blir alltså allt mer vanligt runt om i länet, där både marken och dikena domineras av björk och sly.

Om vi i stället hade fler betesdjur i Norrbotten och fler öppna diken med blommor och örter till följd av aktivt odlad jordbruksmark skulle det tillsammans bidra till ett mer öppet landskap och mer biologisk mångfald.

Om vi dessutom minskar importen av livsmedel från andra platser i världen med miljömässigt ohållbara odlingsmetoder, exempelvis med omfattande användning av växtskyddsmedel eller avverkning av regnskogar, kan vi kanske bidra till en bättre biologisk mångfald även där.

Hållbarhetsmål

Svensk mjölk- och köttproduktion är en förutsättning för att uppnå flera av de svenska miljömålen, framför allt ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Norrbotten klarar de miljömål och Agenda 2030s mål 15 som kopplas till biologisk mångfald relativt bra, framför allt tack vare fjällsamernas djurhållning och bete i fjällen. Renarna är oerhört viktiga för bevarandet av denna naturtyp. Däremot behöver vi bli bättre på att värna det öppna jordbrukslandskapet i älvdalarna så att det inte växer igen och vi förlorar viktiga kulturmiljövärden.

Fakta

  • Sedan 1981 har Norrbotten tappat 31 procent av jordbruksmarken och är det län som tappat störst andel jordbruksmark i Sverige.
  • Ungefär 75 procent av de svenska naturbetesmarkerna betas av nötkreatur. En tredjedel av dessa är ungdjur av mjölkras och kan kopplas till mjölkproduktionen.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat

En ko och två människor rör sig över ett jordbrukslandskap
1

Det bästa för klimatet

Norrbottnisk mat har kanske den lägsta klimatpåverkan i världen. Svensk mjölkproduktions klimatutsläpp är nästan hälften så hög som det globala genomsnittet. Korna här i norr har, tack vare god djurhälsa och sin globalt sett höga avkastning, små utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk. Slutsatsen är att norrländsk mjölk är den klimatmässigt bästa mjölk man kan tänka sig.

En odlare håller i en gurka som växer på en gurkplanta
2

Maten är renare

Att det odlas på den här breddgraden är unikt. Våra kalla vintrar och speciella somrar gör att grödorna är friskare.

En kvinna står i en kohage och klappar korna
3

Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

En stor korg med nyskördad broccoli
4

Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Kalvar i en ladugård
5

Du slipper multiresistenta bakterier

I stora delar av världen används antibiotika för att få djuren att växa snabbare. Djuruppfödaren tjänar mer pengar medan bakterier som antibiotika inte biter på sprids mellan människor. Sverige är det enda landet i världen där veterinärerna inte tjänar pengar på att förskriva antibiotika. Här används den enbart för att behandla djurens sjukdomar.

Tomater som växer på en tomatplanta
6

Maten ger dig energi, näring och smak

Det är oftast mer vitaminer i våra frukter och bär. Med sol dygnet runt under sommaren och svala nätter växer bären fort och blir sötare än längre söderut. Dessutom innehåller de oftast mer vitaminer och högre halter av antioxidanter vilket gör att bären och frukten blir både godare och nyttigare.

En ren i snö
7

Du skapar arbetstillfällen

Genom att handla lokalproducerad mat, så nära källan som möjligt, bidrar du till en hållbar cirkulär ekonomi med ökad omsättning även för andra företagare i samhället. Här vet du att medarbetarna har goda arbetsvillkor också.

Fjällko-ost från Mathantverkshuset VuollerimDelikatesser
8

Vi ökar försörjningsförmågan av mat

Den mat som kommer från Norrbotten är riktigt bra. Men vi tillverkar för lite. För 20 år sen var länets försörjningsförmåga av mat på 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20-25 procent. Förutsättningarna för mer matproduktion finns. Bara vi handlar rätt.