Utveckling av metoder och undervisningsmaterial för kunskaps och kompetensutveckling om livsmedelskedjan

Projektet har syftat till att öka kunskaperna om livsmedelsproduktion och folkhälsa genom att ta fram undervisningsmaterial och kurslitteratur som kan användas av skolor och lärarutbildningar. Projektet har genomförts mellan december 2019 och oktober 2021.

Projektledare: Gunnar Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbotten (Nära Mat) samt Luleå tekniska universitet

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Ett foto på undervisningmaterial bestående av en bondgård i miniatyr byggd i trä, leksaksdjur, böcker om lantbruk, en grön leksakstraktor.

Projektet har resulterat i följande utbildningsmaterial

Kurslitteratur: Naturbruk i Norrbotten (Jonsson 2021). (70 sidor). Texten ger grundläggande kunskaper om de naturgivna förutsättningarna för naturbruk och livsmedelsproduktion i Norrbotten. Följande huvudrubriker beskriver textens innehåll: Naturbruk och hållbar utveckling; De ekologiska förutsättningarna för matproduktion, De naturgeografiska förutsättningarna för matproduktion; Landskapstyper i Norrbotten; Mat som produceras i Norrbotten.

Texten används sedan februari 2021 som kurslitteratur i två kurser vid Luleå tekniska universitets lärarutbildning.: H0035N: Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik 15 hp samt H0036N: Sverige och Norden i i världen, samhälle, natur och kultur, 30hp. Båda dessa kurser rymmer geografiämnet och ska rusta blivande lärare för att undervisa om naturbruk, naturens resurser och människans försörjning av mat. Kurserna läses av studenter som ska bli lärare i samhällsorienterande ämnen för elever i årskurs 1-3 samt 4-6. Från och med vårterminen 2022 kommer texten även att ingå som kurslitteratur i kursen U0026P Naturorienterandeämnen och teknik för årskurs 4-6. Därmed kommer, från och med 2022, samtliga LTU:s lärarstudenter med inriktning mot skolår 1-6, att undervisas om och examineras på textens innehåll. I samband med att texten bearbetas kommer ett seminarium genomföras där en lantbrukare kommer att medverka digitalt och på så sätt visa upp och berätta om sin verksamhet.

Rapport: Lärande på bondgård – Rapport om det lärande som sker när barn besöker ett lantbruk (Allwood, C-A. & Jonsson, G.). Rapporten rymmer en forskningsöversikt samt redovisar en studie som beskriver och diskuterar det lärande som sker då elever besöker ett lantbruk. Studien genomfördes i samarbete med Bälingegården, Teknikens hus, Luleå, samt en doktorand, Cal-Alexander Allwood, Luleå tekniska universitet. De kunskaper som eleverna utvecklade kunde beskrivas som praktiska kunskaper i lantbrukspraktiken, sakkunskaper i lantbrukspraktiken samt emotionella kompetenser. Texten ingår från och med 2021 som kurslitteratur i Luleå tekniska universitets kurs Specialpedagogik A, moment Djur, natur och lantbruk som arena för lärande. Rapporten är även en utgångspunkt i det utlåningsmaterial som beskrivs nedan.

Skolmaterial: Undervisningslådor Teknikens hus i Luleå har utrustat och iordningsställt utlåningslådor med material som skolor i Norrbotten kostnadsfritt kan låna. En av lådorna rymmer ett ”Leksakslantbruk” som kan användas av barn för att leka och utveckla kunskaper om lantbrukets tekniska system. Två lådor innehåller material som relaterar till förädling av livsmedelsprodukter. Bland annat finns det en kvarn för att mala sädesslag (som också finns med i lådorna). Det finns även utrustning för att separera mjölk och tillverka olika mejeriprodukter. I Lådorna finns lärarhandledningar som ger vägledning för hur materialet kan användas i undervisning.

Vid framtagandet av materialet genomfördes, studiesök på lantbruk, tillsammans med skolklasser för att på så sätt se hur materialet i lådorna kunde anpassas och knytas an till ett lantbruksbesök. Lådorna kan användas på olika sätt, men för att få bästa nyttan av dem, rekommenderas att skolklasserna först besöker ett lantbruk och på så sätt får egna upplevelser, samt får tillgång till råvaror, exempelvis mjölk, som senare kan förädlas i klassrummet. Teknikens hus har efter lådornas framtagande genomfört utbildningsinsatser för att instruera lärare i hur materialet kan användas. De beskriver att det är stor efterfrågan på att få låna lådorna.

Layout och tillgänglighetsanpassning av texten Hitta ditt sätt – Kost hälsa och miljö i NO-undervisningen. (Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, 2020) Texten har tagits fram som en pdf-fil inom ramen för ett annat projekt Hållbar livsmedelskompetens i skolan (Journalnr: 2018-4097). Huvudsyftet med texten är att den ska fungera som kurslitteratur inom lärarutbildningen. Texten används sedan 2020 inom flera kurser vid lärarutbildningen. Eftersom texten nu även används i andra sammanhang och exempelvis finns bilagd i de utlåningslådor som beskrivits ovan, har en tillgänglighetsanpassning och snyggare layout upphandlats via medel från detta projekt (2019 -2071)