Samordnare Nära Mat 2017-2020

För att säkra igångsättningen av åtgärderna i Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020 tillsattes en samordnare under åren 2017–2020. Samordnaren har fungerat som en katalysator och nod i arbetet med att genomföra både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin i länet.

 

Samordnaren har jobbat intensivt för att förankra och etablera arbetet med strategins åtgärder genom att delta på möten, hålla föredrag och på olika sätt representera och driva näringens utvecklingsområden i länet. Intresset för lokal mat har ökat kraftigt under perioden och kännedomen om Nära Mat har spridits i snabb takt både regionalt och nationellt. Stort fokus har legat på att synliggöra syftet med livsmedelsstrategierna genom ökad kunskap om hållbar och lokal mat till berörda målgrupper. Arbetet har också inneburit att stärka samarbeten mellan både regionala och nationella aktörer i och omkring livsmedelskedjan. Samordnaren har utöver det även initierat, medfinansierat och deltagit vid uppstart av regionala projekt och åtgärder. Samordnaren har varit projektledare för flera projekt och stöttat andra projekt genom projekt-, styr- och arbetsgrupper. Samordnaren har funnit finansieringslösningar för flertalet åtgärder som möjliggjort externa projekt. Samordnaren har varit sammanhållande av kollegornas gemensamma arbete på Länsstyrelsen, som jobbar med konkreta åtgärder för strategin. Regelbundna möten för planering och genomförande av aktiviteter har arrangerats.

 

Kommunikation har också varit en viktig nyckel för att nå ut med budskap och stödja olika verksamheter, ett område som blivit allt viktigare pga. spridningen av Covid 19. Samordnaren har haft huvudansvaret för Nära Mat:s webbplatser, konton på sociala medier och själv genomfört mycket arbete med kommunikation. Samordnaren har som projektledare aktivt jobbat med den konsumentinriktade informationskampanj som löpt under 2019–2020. Nära Mat podden är ytterligare en satsning som samordnaren initierat, sjösatt och som Nära Mat nu jobbar med löpande. Dessutom har samordnaren, med kollegor, under hela perioden deltagit i intervjuer i radio, tv, olika tidningar och tidskrifter – både regionala och nationella.

 

Åtgärderna har ökat kunskapen om våra hållbara norrbottniska livsmedel och medvetandet hos samhällsinvånare men också politiker och tjänstemän i länet. Att äta och köpa norrbottnisk mat är en god handling! Fler unga söker nu till Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn, som finns kvar, och produktionsvärdet i primärproduktionen har ökat med 25 miljoner sedan 2015. Vi ser också ett ökat samarbete mellan aktörer för att jobba mot en gemensam målsättning. En positiv start, där ett långsiktigt fortsatt arbete är nödvändigt.

 

Projektledare: Jenny Bucht (2017-2018) och Hulda Wirsén (2019-2020)

Författare slutrapport: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten
Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, LRF Norrbotten
Finansiering: Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken nord och Längmanska företagarfonden

Denna rapport är tyvärr INTE tillgänglighetsanpassad ännu.