Rapport: Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat

Denna rapport är framtagen för att följa utvecklingen i de areella näringarna och livsmedelskedjan i Norrbottens län. Rapportens innehåll skall fungera som stöd och diskussionsunderlag vid utvärdering och revidering av den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat. Rapporten avser Norrbottens län.

I Norrbottens län arbetar 3,4 procent av de förvärvsarbetande inom de gröna näringarna jämfört med riksgenomsnittet på 2,0. Antalet som i länet arbetar i hela kedjan, från jord till bord, är mellan 6 000 – 7 000 personer. Då avses arbetstillfällen inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang och café och matberedning inom storkök. Utöver dessa tillkommer företag och personal som jobbar i branschen med exempelvis service och underhåll, logistik, rådgivning/kompetensutveckling, veterinärer och återförsäljare.

Primärproduktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar ett produktionsvärde på 720 miljoner kronor, i oförädlat skick. Det reala produktionsvärdet har ökat med 25 miljoner kronor sedan 2015. Hela 70 procent av värdet kommer från mjölk och köttproduktion. Norrbotten har trots det en mer diversifierad primärproduktion jämfört med de övriga nordliga länen eftersom framför allt fisk, viltkött och rennäringen har en större betydelse för länet.

Livsmedelsindustrin och förädlingen av råvara är stark i länet och omsätter hela 2,7 miljarder. Produktionsvärdet i förädlingsledet motsvarar då 673 miljoner kronor och nära 1 000 personer jobbar med förädling.

Uppskattningsvis är det bara en fjärdedel av de livsmedel som konsumeras i länet som också har producerats i Norrbotten. Även för de råvaror som vi kan producera regionalt är produktionen och försörjningsnivån låg. Det finns därför både stora möjligheter och goda skäl till att satsa mer på lokal produktion av livsmedel i Norrbotten.

Här hittar du hela rapporten