Livsmedelsproduktion i Norrbottens län 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat

I Norrbottens län arbetar 3,4 procent av de förvärvsarbetande inom de gröna näringarna jämfört med riksgenomsnittet på 2,0. Antalet som i länet arbetar i hela kedjan, från jord till bord, är mellan 6 000 – 7 000 personer. Då avses arbetstillfällen inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang och café och matberedning inom storkök. Utöver dessa tillkommer företag och personal som jobbar i branschen med exempelvis service och underhåll, logistik, rådgivning/kompetensutveckling, veterinärer och återförsäljare.

Primärproduktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar ett produktionsvärde på 720 miljoner kronor, i oförädlat skick. Det reala produktionsvärdet har ökat med 25 miljoner kronor sedan 2015. Hela 70 procent av värdet kommer från mjölk och köttproduktion. Norrbotten har trots det en mer diversifierad primärproduktion jämfört med de övriga nordliga länen eftersom framför allt fisk, viltkött och rennäringen har en större betydelse för länet.

Livsmedelsindustrin och förädlingen av råvara är stark i länet och omsätter hela 2,7 miljarder. Produktionsvärdet i förädlingsledet motsvarar då 673 miljoner kronor och nära 1 000 personer jobbar med förädling.

Uppskattningsvis är det bara en fjärdedel av de livsmedel som konsumeras i länet som också har producerats i Norrbotten. Även för de råvaror som vi kan producera regionalt är produktionen och försörjningsnivån låg. Det finns därför både stora möjligheter och goda skäl till att satsa mer på lokal produktion av livsmedel i Norrbotten.

Denna rapport är framtagen för att följa utvecklingen i de areella näringarna och livsmedelskedjan i Norrbottens län. År 2015 gjordes en genomgång av livsmedelsproduktionen i Norrbottens län (Jonasson & Persson 2015). Fyra år har gått sedan dess. En stor del av analysen i denna rapport inriktas på utvecklingen under dessa fyra år. Vid jämförelser med data från den tidigare rapporten är det viktigt att beakta att både beräk­nings­metoder och dataunderlag har utvecklats och reviderats. Full jämförbarhet bakåt i tiden finns därför bara för de tidsserier som presenteras i denna rapport, inte mellan rapporterna. Rapporten avser Norrbottens län. När det relateras till Norrbotten avses alltså konsekvent länet som beskrivs, inte landskapet.

Rapportens innehåll skall fungera som stöd och diskussionsunderlag vid utvärdering och revidering av den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat.

Författare: Lars Jonasson, lantbruksekonom (konsult)
Samarbetspartner: Hulda Wirsén, Nära Mat – Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Projekt Samordning Nära Mat 2017-2020

Denna rapport är tyvärr INTE tillgänglighetsanpassad ännu.