Inbjudan: Solcellsparker

Hej lantbrukare, byaföreningar, samverkansgrupper
m.fl. i Västerbotten och Norrbotten. Välkommen att anmäla
intresse till satsning på solcellsparker.

Om Soliga lantbruk i norr
Projektet har pågått sedan hösten 2019 och vänt sig i första hand till
aktiva lantbrukare i Västerbotten och Norrbotten som haft planer på att
investera i solel och för installationer på ladugårdstak, andra lämpliga
byggnader eller markanläggningar på sina lantbruksfastigheter. Projektet
har genomfört 10 utbildnings- och kunskapsseminarier och två
upphandlingsomgångar för 30 lantbruk och en tredje upphandling är
nu påbörjad och ska genomföras nov-dec 2021.

Potentialen för solel är stor
Under de senaste 40 åren har arealen åkermark och mark som lagts
i träda minskat med 24% – 31% i Västerbotten och Norrbotten, vilket
eventuellt kan ge möjligheter till att använda den tillgängliga marken
till solcells-parker. Det finns även flera exempel på hur solcellsparker
används till både elproduktion och betesdrift med får. För att skapa ett
bredare lokalt engagemang finns möjligheter till markarrende, årlig
byapeng eller att bli delägare i en solelpark.

Soliga lantbruk satsar
Projektet ska nu göra en särskild satsning på solcellsparker t.o.m. mars
2022, som innebär att det kan ges kompetensstöd till lantbrukare,
byaföreningar m.fl. som är intresserade av att titta på förutsättningarna
för solcellsparker och har lämplig markytor att tillgå. Vi ser att det bör
finnas flera olika möjligheter att komma vidare med detta, till gagn för
både lantbrukare, lokalsamhället och övrigt näringsliv i länen. Vi uppmanar
därför intresserade lantbrukare eller byaförening/samverkansförening
att anmäla sitt intresse till solcellsparkssatsningen. Anmäl ditt
intresse via länken; https://simplesignup.se/event/184684 eller
kontakta projektet.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Nuläge elanvändning
För närvarande produceras det drygt
33 TWh, miljarder kWh, el per år i
Norrbotten och Västerbotten tillsammans
och elanvändningen är sammantaget
ca 12,5 TWh. Om de större
industrisatsningarna som planeras i
de två nordligaste länen genomförs
så innebär det en elanvändning på 70
– 100 TWh. Det medför att regionen
kommer behöva mycket mer el än vad
som produceras idag även när den
stora vindkraftsparken utanför Piteå
färdigställts.

Det ökade elbehovet kan leda till att
SE1 (det elområde som Norrbotten och
delar av Västerbotten tillhör) kommer
få det högsta elpriset i landet. I SE2
(där övriga Västerbotten ingår) förväntas
elpriset fortsätta vara lägre än det
nationella snittet. Med mer vindkraft
och solel förväntas även variationerna
i elpris öka, men medelpriset förväntas
dock inte öka speciellt mycket utan
snarare ligga något under vad det varit
de senaste månaderna.

Det är dock mycket komplext att göra
långa prognoser för elpriset då det är
så många parametrar som påverkar.
Förutom mer elanvändning i industrin
och mer varierande elproduktion så
kommer även sjunkande produktionskostnader
för vind och sol, elbehovet
(och framförallt eleffektbehovet) från
elbilar, utökad vätgasproduktion, olika
lagringstekniker samt så kallad efterfrågeflexibilitet
att påverka.

 

Kontakta projektet:
Håkan Stenmark
LRF Norrbotten Västerbotten
hakan.stenmark@outlook.com
070-600 93 34

Projektets samarbetspartners:

Lantbrukarnas riksförbund
Energikontor i norr
RISE

Finansiärer:

Region Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten/Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen i Västerbotten/Landsbygdsprogrammet

Region Västerbotten

Längmanska företagarfonden

Projekt Gröna Näringar

EU logotyp

Projekt Soliga lantbruk i norr