Utlysning av stöd till projekt för samarbete inom livsmedel och besöksnäring

Denna utlysning riktas till samarbetsprojekt som bidrar till att företag på landsbygderna med verksamhet inom livsmedel och besöksnäring kan utvecklas, marknadsorienteras, öka exporten, öka antalet arbetstillfällen och ta tillvara landsbygdens resurser. Även destinationer och besöksnäringsorganisationer kan samarbeta för att utveckla besöksnäringen som helhet, i synnerhet utifrån måltidsturism. Ansök senast den 30 mars.

Samarbeten ska bidra till att främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat-och livsmedelsframställning. Samarbeten ska bidra till att verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel kan utbyta erfarenheter och utveckla processer, produkter, lokala marknader, öka lokal livsmedelsförsörjning och direktförsäljning från producent till konsument, förädlare och restauranger.

De aktiviteter som genomförs kan omfatta temaområden såsom:

 • lokal livsmedelsförsörjning
 • småskalig livsmedelsförädling
 • matkultur och lokal matidentitet
 • måltidsturism och destinationsutveckling
 • företagsutveckling
 • marknadsföring, logistik och försäljning
 • produktutveckling och utveckling av förpackningar
 • varumärkes- och konceptutveckling
 • märkning och skyddade beteckningar
 • betydelsen av mångfald och jämställdhet inom näringen.


Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentlig aktör är sökande.

Stöd ges till minst 70 procent av stödberättigande utgifter för övriga projekt.

Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Utlysningen omfattar totalt 2 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Det här kan du få stöd för:

 • löner inklusive sociala och indirekta kostnader
 • eget arbete
 • köp av tjänst
 • IT-kostnader som krävs för samarbetsprojektet
 • övriga utgifter som kan kopplas till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor.


Schabloner finns för milersättning, traktamente, eget arbete och mat.

Detta kan du inte få stöd för: Du kan inte få ersättning för investeringar inom projektet.

Vilka villkor finns?

Dessa krav ställer vi på ditt projekt:

 • Syftet ska vara att stärka små företag inom livsmedel och besöksnäring på landsbygden.
 • Ni ska vara minst två samarbetsparters i projektet.
 • Samarbetsparterna ska ha bekräftat samarbetet skriftligt och tillhöra en annan organisation än sökande.
 • Det ska framgå vad respektive samarbetspart har för roll i projektet.
 • Alla parter ska vara aktiva i och bidra till genomförandet.
 • Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till ansökan.
 • Projektet ska bidra till målen i den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, samt den handlingsplan som finns kopplad till strategin.
 • Vid projektets slut ska en sammanfattning av planer och resultatet av projektet lämnas in till Länsstyrelsen.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Hur väl projektet stämmer överens med regional livsmedelsstrategi och handlingsplan.
 • Projektet uppfyller identifierade behov och behovsbeskrivning finns.
 • Projektet bidrar till ökad hållbarhet.
 • Kompetens i projektet.
 • Aktivitetsplanen i projektet.
 • Vad resultatet förväntas bli och vad som förväntas ske med samarbetet efter projektets avslut.

Ansök senast 30 mars

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 30 mars 2024.

Hur går beslutsprocessen till?

Vi kommer att fatta beslut senast under april månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna. Det eller de projekt som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 mars 2026. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på Jordbruksverkets webbplats, Mina sidor.

E-tjänst för att söka projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd, Jordbruksverket

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Information om fullmakt för e-tjänster hos Jordbruksverket

Kontakt

Sara Borgström
E-post till Sara Borgström
Telefon 010-225 52 50