RenResurs

Personalförsörjning är en flaskhals inom renslakt och styckening, vilket i sin tur påverkar utvecklingspotentialen inom lokal förädling, livsmedel, slöjd, catering med mera. Det finns ett behov av förnyelse och nya företagsmodeller. Nyskapande utbildning för entreprenörer och deras personal är en av grundförutsättningarna. I ett tidigare projekt skapades idén om en resurspool. Det här projektet ska färdigställa ett kurspaket för renslakt och styckning, för personer som sedan kan ingå i en högkvalitativ resurspool.

I projektet deltar Sápmi Innovation AB och Lapin ammattikorkeakoulu Oy samt Luleå tekniska universitet (koordinator). Projektet arbetar aktivt med att öka andelen små och medelstora företag med gränsöverskridande affärsmodeller i Sápmi. 

Projektledare: Maria Udén, professor i genus och teknik på forskningsämnet design vid LTU
Projektägare:
Luleå tekniska universitet (LTU)
Finansiering:
Interreg Nord och svensk medfinansiär är Region Norrbotten

Startdatum: våren 2020 ?
Slutdatum: hösten 2022

En ren i vinterlandskap