I Sverige har vi en nationell livsmedelsstrategi sedan 2017 och strax innan jul presenterades handlingsplan del 2. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan.

En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Långsiktigheten i handlingsplan del 2 är en nyckel i arbetet med livsmedelsstrategin för att nå målet till 2030. Handlingsplanen tar avstamp i att nå målet till 2030 genom långsiktiga åtgärder inom de tre strategiska områdena:

  • regler och villkor
  • konsument och marknad
  • kunskap och innovation.

Den nationella livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en handlingsplan. Propositionen är en plattform och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030. Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.