Norrbottens regionala nätverk Hållbar framtid

Hösten 2016 startade Reggio Emilia Institutets nationella projekt hållbar framtid i nio regionala nätverk. I samband med det startades även i Norrbotten det norrbottniska nätverket. Med i nätverket är förskolor och skolor som aktivt intresserar sig för att arbeta med hållbar utveckling och Agenda 2030. Nätverket har sedan starten haft större nätverksträffar en gång per termin. Dessa har bjudit på gästföreläsningar, och olika workshops. Intresset har varit stort och träffarna har ofta varit välbesökta (100 – 170 personer). Våren 2019 togs nästa steg genom att utöver den årliga regionala nätverksträffen också skapa en fokusgrupp bestående av deltagare från åtta kommuner i Norrbotten. Detta gjordes eftersom regionens område är geografiskt stort och för att det fanns ett behov av att öka delaktigheten av kommuner utanför Luleå, Piteå och Boden.

Sedan våren 2019 har Länsstyrelsen deltagit på såväl fokusgruppsträffar och regionala nätverksmöten genom Gunnar Jonsson (Rådgivare hållbar livsmedelskompetens i skolan) och Elisabeth Öberg (Trädgårdsutvecklare), båda företrädare för Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat. Deltagande består i att bidra med föreläsningar, feedback och i vissa fall besöka och handleda arbetslag på enskilda förskolor / skolor. Långsiktigt vill länsstyrelsen medverka till att sprida exempel på projekt som pågår i länet.

Projekt inom fokusgruppen

Inom fokusgrupperna pågår många projekt som anknyter till hållbar utveckling, agenda 2030 och till hållbar livsmedelskompetens. Ett prioriterat projekt som många arbetar med är ”Sambandet mellan mat, hälsa och miljö och kedjan från jord till bord för en hållbar framtid”

Syfte med fokusgrupp

Syftet med fokusgrupperna är flera:
Att bidra till en fördjupad förståelse för hållbar utveckling och agenda 2030 och därmed få till stånd utveckling av hur pedagoger arbetar med hållbar utveckling i sina verksamheter.

  • Att göra fler pedagoger från förskolor och skolor i vårt stora geografiska område delaktiga i innehållet i de stora nätverksträffarna.
  • Att sprida Reggio Emilias förhållningssätt i relation till hållbar utveckling till flera kommuner i Norrbotten.
  • Inspirera och stödja orterna i Norrbotten att starta lokala nätverk.
 

Organisation

Fokusgrupp består av:

En rektor med tillhörande pedagog per kommun/ort.  Eventuellt kan rektor bytas ut mot tillhörande pedagogista/pedagogisk utvecklare. Handledare av fokusgruppen är Norrbottens medlemmar från Reggio Emilia Institutet. Även Lästyrelsens representanter Gunnar Jonsson och Elisabeth Öberg har medverkat med sina perspektiv vid handledningen.

Fokusgruppsträff:

Fokusgruppen träffas en gång per termin innan varje stora regionala nätverksträff tillsammans med 9 personer i regionen som är REI-medlemmar. Första träffen för fokusgruppen var i april 2019, nästa träff i september 2019. Senaste fokusgruppsträffen var den 28 februari 2020. Detta inför den stora regionala nätverksträffen den 19 mars 2020.

Fokusgrupp innehåll

Pedagogerna ska ha med sig ett dokumenterat arbete från sin praktik. Dokumentation ska vara kommunicerbar till fokusgruppen. Dokumentation ska handla om en aktivitet/undervisning som knyter an till hållbar framtid.  Den behöver bestå av foto, film, dialog/text på vad barn, pedagog säger och gör. Under träffen kommer dokumentation att vara ett underlag för reflektion. Reflektion är till för att få en fördjupad förståelse kring hur vi kan arbeta/undervisa för en hållbar framtid. Träffarna handleds av medlemmar från Reggio Emilia institutet.

En del av dokumentationerna blir ett underlag till det stora nätverksträffarna i det regionala nätverket i Norrbotten.

I fokusgruppen finns deltagare från 12 förskolor och 1 skola i Norrbotten. (ca 2-3/ enhet)
Kiruna: Thule förskola och Kulingens förskola.
Haparanda: Marielunds förskola.
Arjeplog: Arjeplogs förskola.
Jokkmokk: Kattens förskola.
Piteå: Viljans förskola och Trädgårdens förskola.
Boden: Barncompaniets förskola.
Luleå: Hällbackens förskola, Uddens förskola och Spira förskola.
Boden: Fria Emilia skola.
(Gällivare förskola. – har ej haft möjlighet att deltaga på någon fokusträff)

Karta över vårt stora område: Norrbottens regionala nätverk. 8 av 14 kommuner har deltagare i fokusgruppen: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Haparanda, Boden, Luleå och Piteå.
Karta över vårt stora område: Norrbottens regionala nätverk. 8 av 14 kommuner har deltagare i fokusgruppen: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Haparanda, Boden, Luleå och Piteå.

I Reggio Emilia Institutets nationella projekt Hållbar framtid är Sonja Lundmark och Per Alnervik projektledare.

I varje av de nio regionala nätverken finns två koordinatorer och i Norrbottens regionala nätverk är Ina Mellberg och Ingela Åström koordinatorer.

Koordinatorerna har kontinuerliga möten på Reggio Emilia Institutet med landets övriga koordinatorer och projektledarna.

Diagram som visar organisationen i Norrbottens Regionala Nätverk: Gemensamma stora träffar i Norrbottens regionala nätverk, Lokala möten/nätverksträffar på de olika orterna, 9 REI-medlemmar i Norrbotten, Norrbottens koordinatorer. (Fokusgrupp)
Reggio Emilia Institutets Projekt Hållbar Framtid, består i landet av 8 regionala nötverket. Organisationen i Norrbottens regionala nätverk syns på bilden ovan.

Kontakt

I Luleå och Boden finns sedan lång tid tillbaka lokala nätverk som ligger under Barn- och utbildningsförvaltningen i respektive kommun. Luleå kommuns nätverk startade 1997 – Pedagogiska nätverket, Luleå. Det nätverket ligger under Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun. Ina Mellberg är samordnare för det nätverket och är anställd på Barn -och utbildningsförvaltningen.

Mailadress Samordnare Ina Mellberg: pedagogiskanatverket@skol.lulea.se

Vår ambition i REI/Norrbottens regionala nätverk är att inspirera och vara stöd i att lokala nätverk kommer igång också i övriga kommuner/orter i Norrbotten.

Länk till Reggio Emilia Institutet:
http://www.reggioemilia.se/om-oss/hallbar-framtid/hallbar-framtid/

Ina Mellberg. Koordinator, Norrbottens regionala nätverk.
ina.mellberg@outlook.com