Informationsinsatser för synliggörande av matkvalitetsmärkningarna Ark- och Presidiaprodukter

Projektet ska bidra till utveckling av traditionella samiska produkter genom kvalitetsmärkningsprogrammet Ark- och Presidiaprodukter inom Slow Food rörelsen och Slow Food Sápmi för att öka allmänhetens intresse för kunskap och därigenom öka efterfrågan samt stärka befintliga och utveckla nya marknader i syfte att skapa nya jobb.

Projektledare: Anneli Jonsson
Projektägare: Slow Food Sápmi
Finansiering: Sametinget
Samverkanspartners: Producenter och Slow food international

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2020-12-29

Slow Food Sápmi logotyp