Förstudie för att nå ökad försörjningsförmåga

Projektledare: Beatrice Ramnerö och Jessica Lindberg, Gröna näringar, Piteå kommun

Projektägare: Piteå kommun

Finansiering: Piteå kommun och Region Norrbotten

Projekttid: 2024

Om projektet:
örstudien, med Piteå som pilotkommun, syftar till att kartlägga och synliggöra hur offentliga aktörer kan främja ökad produktion av lokalproducerade livsmedel med de olika verktyg en offentlig aktör har.

Genom att identifiera företagens utmaningar och skapa relevanta insatser och aktiviteter, vill vi bidra till att stärka kommunens försörjningsförmåga och företagsnytta inom livsmedelssektorn för offentlig sektor, företag och privatpersoner.

Huvudfokus är att kartlägga hinder, målkonflikter och prioriterade områden för framtida arbete. Förstudien strävar också efter att integrera tankesättet kring lokal livsmedelsproduktion i kommunens olika verksamheter och skapa en tematisk grupp för fortsatt arbete.

Genom att dra lärdom från andra framgångsrika exempel och utarbeta en rapport, vill vi bidra till att andra kommuner och offentliga aktörer kan inspireras och dra nytta av erfarenheterna i sina egna verksamheter.

Ett par händer som planterar ett ärtskott i jord