Flertalet satsningar görs och har gjorts i Norrbotten på temat förnyelsebar energi. Syftet är att stimulera utvecklingen av förnyelsebar energi, exempelvis biogas och solenergi. Men önskan är att också öka kunskapen och möjligheterna att tillvara ta spillvärme för odling och produktion av mat. Detta är en del i arbetet som lyfts fram i strategin Nära Mat, under de prioriterade åtgärderna för konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning. Nedan kan ni läsa mer om de senaste satsningarna som görs i länet.

Soliga lantbruk i norr

Under hösten 2019 startar ett nytt projekt igång på temat solenergi. Målet är att lantbruken i Norrbotten och Västerbotten skall öka sin kunskap om solel och småskalig lagring av el, producera mer egen förnybar energi, bli mer självförsörjande på el och bli mindre sårbara för avbrott i elförsörjningen. Detta är ett samverkansprojekt mellan Lantbrukarnas riksförbund, Energikontor i Norr och RISE.

Läs mer om projektet Soliga lantbruk i norr (folder)

Anmäl ditt intresse för att delta

Datacenter för växthusodling

Ett projekt som startades upp under våren och kallas för DC-odling handlar om möjligheterna att tillvarata spillvärme från datacenter till livsmedelsproduktion och växthusodling. Projektledare och koordinator är RISE som även har Luleå Tekniska Universitet och The food print lab som projektpartners.

Läs mer om projektet Datacenter för växthusodling

Förädling av nya energigrödan Fältkrassing

I ett förädlingsprogram genom Mistra biotech och SLU har man under de senaste 10 åren jobbat med att ta fram en ny oljegröda anpassad för nordligt klimat. Det är genom Fältkrassingen, annars känd som vanligt ogräs, där man hittat egenskaper som ansetts gynnsamma och där man gjort stora framsteg i förädlingsarbetet. Försöksodlingar i Röbäcksdalen, utanför Umeå, har gett skörd på motsvarande 3 ton per ha, att jämföra med vårrybs som brukar ge ca 1,5 ton/ha i våra områden.  Målet är att utvinna HVO-diesel och förhoppningar finns att kunna odla grödan i norra Sverige. Frökakan förväntas på sikt kunna användas som djurfoder och bidra till protein i foderstaten. Mer arbete återstår i förädlingsarbetet och utvecklingen av grödan innan grödan kan odlas kommersiellt. En seminariedag “Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland” hölls på KSLA (Kungliga Skogs- och Lanbruksakademien) under våren 2019 för att diskutera och lyfta arbetets framtida riktining.