När krisen och kriget kommer – beredskapsförsörjning i primärproduktionen av svenska livsmedel

Ansvaret för att upprätthålla god djurhälsa och produktionskapacitet såväl till vardags som vid en krissituation vilar i mångt och mycket på den enskilda primärproducentens planering och management. För en fungerande primärproduktion krävs att hela värdekedjan fungerar, en värdekedja som inkluderar många olika resurser och beroenden på gårdsnivå. Dock saknas idag en tillfredställande beredskapsplanering hos många primärproducenter dvs en planering där man identifierat beroenden, analyserat risker och sårbarhetsfaktorer samt gjort en plan för hur dessa kan förebyggas eller hanteras vid krissituationer. Detta synliggjordes exempelvis i uppföljningen av torkan 2018 som visat på att flera av de problem som uppstod kunnat förebyggas eller att effekterna på verksamheten kunnat mildras med hjälp av en beredskapsplan. Projektet syftar till att ta fram en metod för att analysera risker och beroenden på gårdsnivå och hur lantbruksföretagaren kan jobba förebyggande för att minska påverkan då en kris eller ett krig uppstår.

Projektledare: Josefin Elving, SVA
Projektägare:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Projektsamarbetspartners: SVA, Länsstyrelsen i Norrbotten och Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Regional kontakt i Norrbotten: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten

Finansiering: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2:4 medel)

Startdatum: 2023-03-01
Slutdatum: 2025-12-31

För en fungerande primärproduktion av livsmedel krävs att hela värdekedjan fungerar, en värdekedja som på gårdsnivå inkluderar många olika resurser och beroenden. Idag saknar många primärproducenter tillfredställande beredskapsplanering*, dvs en plan där man identifierat beroenden, analyserat risker och sårbarhetsfaktorer samt gjort en plan för hur dessa kan förebyggas eller hanteras vid krissituationer. Vissa resurser är avgörande för produktionen medan andra resurser kan ersättas. En beredskapsplan behöver ta hänsyn till samtliga dessa resurser. Därtill utgör beroenden som energiförsörjning, infrastruktur, logistik, smittskydd och evakueringsmöjligheter också viktiga delar i en sådan planering.

För att bidra till ökad förmåga till beredskapsplanering inom primärproduktionen kommer projektet att i) ta fram verktyg och tillhörande handbok som syftar till att stötta primärproducenter i arbetet med att ta fram en beredskapsplan, ii) sammanställa underlag vilka tjänar till att underlätta för rådgivare i arbetet med att stötta primärproducenter i sitt arbete med att bygga upp en verksamhet som kan stå emot både små och större samhällsstörningar samt iii) peka ut potentiella flaskhalsar som kräver fortsatt samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.

Med hjälp av en väl genomförd beredskapsplanering kan negativa effekter på djurhälsa och produktionskapacitet orsakade av oförutsedda händelser mildras. I samverkan med näringslivet (primärproducenter, rådgivare och branschorganisationer) bidrar projektet på så sätt till ett förstärkt civilt försvar med en robust livsmedelsproduktion och tryggad försörjningsförmåga av svensk mat.

*Beredskapsplanering används här synonymt med det begrepp som i MSB:s terminologi benämns kontinuitetshantering. Motivet till detta är att beredskapsplanering är ett begrepp som är mer välkänt hos projektets primära målgrupp.